صفحه اصلي
معرفي دايره المعارف
كوههاي ايران
گزارش برنامه ها
آرشيو عكس
عكس ماه
اخبار
گروه هاي كوهنوردي
پيش بيني وضع هوا
لينك هاي جالب

2002 ، سال بين المللي کوهها

IYM logo

سال بين المللي کوهها (IYM) چيست؟

در سايه رشد سريع آگاهي ها در زمينه اهميت مناطق كوهستاني و با توجه به پيشنهاد مطرح شده از طرف كشور قرقيزستان ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نوامبر 1998 ، سال 2002 را سال بين المللي كوهستان (IYM) ناميد و سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد(FAO) مسئوليت هماهنگي فعاليتها در سطح جهان را عهده دار گرديد تا با همكاري دولتها به ويژه برنامه محيط زيست سازمان ملل (UNEP) ، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و يونسكو ، مسائل مربوط به اين سال را دنبال نمايند.
برگزاري سال بين المللي كوهها (IYM) چالشي بزرگ و فرصتي استثنايي است كه نبايد تنها به يك دوره كوتاه يكساله محدود گردد، بلكه بايد بعنوان قدمي مهم در فرآيند بلند مدتي كه از "كنفرانس زمين" در ريودوژانيرو در سال 1992 آغاز گرديده است ، مورد توجه قرار گيرد. در اين كنفرانس افزايش سطح آگاهي عمومي ، كسب اطمينان از تعهدات سياسي ، مالي و تشكيلاتي به منظور اجراي توسعه پايدار كوهستان در بخش 13 “ دستور كار 21 “ مورد توجه قرار گرفته است.
اين فرآيند بايد فراتر از سال 2002 را در بر گيرد و طرحي براي رفع فقر و كمك به مردمي باشد كه در مناطق كوهستاني زندگي مي كنند. اين طرح همچنين بايد توجه جهانيان را به ميراث فرهنگي اين جوامع جلب نمايد ، همچنين بايد به حفاظت و تعميم بهره برداري پايدار از منابع طبيعي كوهستان ياري رساند. اين سال فرصت بي نظيري را جهت قرار دادن مسايل كوهها در جايگاه بالاتري در دستور كار 21 و رسيدن به رفاه و توسعه يكسان براي ميليون ها انساني كه در مناطق بالادست و كوهستاني زندگي مي كنند، فراهم مي آورد.
براي تضمين موفقيت IYM ، فعاليت در چند زمينه لازم است : توليد وتبادل اطلاعات ، افزايش آگاهي و حساسيت ، بهبود وضعيت حفاظتي و توسعه منابع كوهستاني براي رفاه جوامع كوه نشين از طريق برنامه ريزي ، هماهنگي و اقدامات موثر ، احساس تعهد و فداكاري.
موفقيت سال بين المللي كوهها همچنين در گرو اقدام دولتها در جهت حمايت از "دستور كار كوهستان" از طريق اعمال سياستهاي مناسب مي باشد.

اهداف

زن ابيانه اي پيرمرد چوپان روستايي فرزندان کوهستان سال بين المللی کوهها در چارچوب اهداف کلی خود و به منظور تامين رفاه جوامع کوهستانی در زمان حال و آينده – با در نظر گرفتن توسعه پايدار کوهستان - و حفاظت از اين نواحی و شناساندن فرهنگ ها و ميراث مردمان کوهستان ، برنامه های زير را دنبال می نمايد :
 1. معرفی راهکارهای جديد برای بهبود وضعيت معيشتی مردمان بومی وهمچنين حفاظت پايدار از محيط کوهستان
 2. افزايش آگاهی و دانش درباره اکوسيستم های کوهستانی ، اهميت ، پويايی و عملکرد اين نواحی در تامين برخی از منابع استراتژيک و حياتی- به ويژه آب و منابع غذايی - که برای معيشت و زندگی جوامع روستايی و شهری ، در مناطق مرتفع و حتی دشت ها و مناطق کم ارتفاع ضروری می باشند
 3. تقويت ابزارهای اطلاع رسانی مانند رسانه های گروهی ، نشريات و مطالب آموزشی به منظور ترغيب عموم مردم به بحث و گفتگو پيرامون اهميت کوهها در سطح بين المللی
 4. تدوين خط مشی ها و اجرای سياست های مناسب به منظور تحقق توسعه پايدار کوهستان و حفاظت از اين نواحی در سطوح ملی
 5. تقويت و حمايت از ميراث فرهنگی جوامع کوهستانی و دانش بومی مردمان کوهستان
 6. توجه به منازعات و درگيری های نظامی در مناطق کوهستانی و تلاش برای تحقق صلح در اين نواحی

قسمت هايي از متن اصلي بخش 13

كنفرانس سازمان ملل متحد درباره محيط زيست و توسعه
ريودوژانيرو ـ برزيل
اجلاس زمين (UNCED) در ژوئن 1992، در ريودوژانيرو برگزار شد. مهمترين دستاورد اين اجلاس، دستور كار 21 است كه شامل 40 بخش مي باشد و توسط 181 كشور عضو سازمان ملل متحد امضا شد. دستور كار 21 مهمترين معضلات جهان را مطرح، راههاي حل اين مشكلات و استراتژي هاي توسعه پايدار انساني و حفاظت از محيط زيست را در قرن 21 پيشنهاد مي كند.

قسمت هايي از متن اصلي بخش 13
مديريت اکوسيستم هاي شکننده - توسعه پايدار کوهستان
کوه منبع مهمي از آب ، انرژي ، مواد معدني ، محصولات جنگلي و کشاورزي و همچنين يکي از اصلي ترين مراکز تفريحي محسوب مي شود. کوهها همچنين به عنوان بخش مهمي از اکوسيستم بزرگ اين سياره ، زيست گاه گونه هاي متفاوتي از گياهان و جانوران مي باشند که برخي از آنها در معرض خطر انقراض قرار دارند. با اين حال ، اکوسيستم هاي کوهستاني به شدت آسيب پذير مي باشند. اين اکوسيستم ها در معرض فرسايش سريع خاک ، رانش زمين و نابودي زيست گاه ها و تنوع ژنتيکي قرار گرفته اند. گسترش فقر و جمعيت فزاينده مناطق کوهستاني باعث از بين رفتن پوشش گياهي ، نابودي جنگل ها ، تعليف بيش از حد احشام در مراتع و بهره برداري بي رويه از منابع موجود در مناطق کوهستاني مي گردد.لذا مديريت متناسب مناطق کوهستاني و توسعه اجتماعي - اقتصادي مردمان آن ، شايسته توجه و اقدام فوري است.

خلاصه اي از سخنراني دبيرکل فائو به مناسبت آغاز رسمي سال بين المللي کوهها

دکتر جک ديوف ، دبيرکل سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (FAO)
نيويورک - 11 دسامبر 2001

... بيش از نيمي از مردم جهان - سه ميليون نفر - براي آب شيرين به کوهها وابسته اند. آب براي توليد غذا ، توليد برق ، بقاي صنعت و از همه مهم تر براي نوشيدن از نيازهاي اساسي جامعه جهاني مي باشد. اما در حال حاضر يخچالهاي عظيم که منشاء آب براي بسياري از رودخانه ها و انسانها هستند با سرعتي بي سابقه در حال ذوب شدن مي باشند که اين امر به اعتقاد بسياري از دانشمندان به واسطه گرم شدن زمين حادث شده است. کوهها جزاير تنوع زيستي هستند. مسکن گونه هاي بي نظير و بيشماري از گياهان و جانوراني که در هيچ کجاي ديگر کره خاکي يافت نمي شوند. همچنين کوهها به منزله چزاير تنوع فرهنگ ها و مسکن يک دهم از جمعيت جهان مي باشند.
ما به کمک يکديگر بايد فرهنگ هاي کوهستاني را تقويت نموده و فقر و گرسنگي را از اين مناطق ريشه کن نماييم. اين امر چالش اصلي سال بين المللي کوهها است.
... من سال 2002 را فرصتي استثنايي براي به اجرا درآوردن بخش 13 و قرار دادن کوهها در جايگاهي بالاتر در دستور کار جهاني مي بينم که اين امر با افزايش آگاهي در مورد اکوسيستم هاي کوهستاني و فرهنگ کوهها ميسر مي گردد.
هدف سال بين المللي کوهها ساده و در عين حال بلندپروازانه است : اطمينان از رفاه مردم کوهستان از طريق توسعه پايدار اکوسيستم هاي کوهستاني. براي دستيابي به اهداف سال 2002 ، دو شرط وجود دارد : نخست صلح ، دوم امنيت غذايي.
... اهل هرکجا که هستيم ، اهل کوههاي بلند يا دشت هاي کم ارتفاع ، همه ما مردمان کوهستانيم. همه ما وابسته به کوهها ، در ارتباط با آنها و متاثر از آنهاييم ، به طرقي که پيش از اين هرگز تصور آن را نمي کرديم.
امروز من از همه شما دعوت مي کنم به من ملحق شويد تا به عنوان اولين قدم در بزرگداشت اين سال ، براي رفع فقر و جنگ در کوهها خود را متحد نماييم.

منشور اتحاديه بين المللي کوهنوردي به مناسبت سال بين المللي کوهها

کوهنوردان ، سنگنوردان و طبيعت گردان نکات زير را رعايت می نمايند :
 • آزادی را ارج می نهند و با برخورد مسوولانه در محيط کوهستان ، از طبيعت کوهستان لذت می برند
 • تمرينات و برنامه های ورزشی خود رامنطبق با اصول حفاظت از طبيعت و پايداری محيط طبيعی تنظيم می کنند
 • بر اين باورند که ورزش آزادانه آنها موجب گسترش ارزش های والای انسانی و اجتماعی خواهد شد
 • با شناخت کامل ارزش های زيست محيطی و اطلاع از آسيب پذيری کوهها ، از طبيعت وحشی کوهها و صخره ها محافظت می کنند
 • هر يک مسووليت اجرای رفتارهای فردی صحيح خود را به عهده می گيرند
 • در توسعه پايدار توريسم کوهستان مشارکت می کنند
 • ساکنان کوهستان را مسوول مخاطرات طبيعی قلمداد نمی کنند

پايگاه هاي اطلاعاتي مرتبط

 

استاندارد CSS