صفحه اصلي
معرفي دايره المعارف
كوههاي ايران
گزارش برنامه ها
آرشيو عكس
عكس ماه
اخبار
گروه هاي كوهنوردي
پيش بيني وضع هوا
لينك هاي جالب

فريدون اسماعيل زاده

فريدون اسماعيل زاده

درباره فريدون اسماعيل زاده

تاريخ و محل تولد : 1319 ، در همدان
وضعيت تاهل : مجرد
آغاز کوهنوردي : 1339
تاريخ و محل وفات : دوشنبه 16 آبان ، بيمارستان شريعتي تهران

فعاليت هاي شاخص

 • 1339 آغاز همکاری با هيأت کوهنوردی همدان
 • 1342 بازديد از غار علی سرد (علي صدر) و شناسايی دالان های مختلف آن
 • 1344 شرکت در کنگره ی سوم کوهنوردی کشور
 • 1345 شرکت فعال در ساخت پناهگاه ميدان ميشان الوند
 • 1347 شرکت در کلاس هياس نوشل مربی اتريشی
 • 1351 صعود زمستانی قله ی قزل ارسلان
 • 1352 صعود گرده ی آلمان ها در علم کوه ( دومين صعود يک گروه شهرستانی )
 • 1353 صعود ديواره ی علم کوه از مسير هاری روست – امير علايی ( نخستين صعود يک تيم شهرستانی از ديواره ی علم کوه )
 • 1355 نخستين صعود زمستانی قله ی منشاد ( منطقه ی شيرکوه )
 • 1356 صعود تکی «مسير همدانی ها» در بيستون (در گشايش مسير هم شرکت داشته است .)
 • 1362 نخستين صعود زمستانی قله ی کل جنو
 • 1363 صعود زمستانی گرده ی آلمان ها (همزمان با يک تيم ديگر،نخستين صعود زمستانی گرده)
 • 1364 صعود يخچال هرم داغ (احتمالا نخستين صعود)
 • 1365 نخستين صعود زمستانی خط الراس جوپار
 • 1365 تلاش برای صعود ديواره های جنوبی ستيغ (خط الراس) دنا
 • 1366 گشايش «مسير همدانی ها» روی ديواره ی علم کوه (اين مسير در سال 1369 بدون حضوراسماعيل زاده تکميل شد)
 • 1368 شرکت در کنگره ی کوهنوردی کشور (عضو کميسيون فنی)
 • 1369 شرکت در برنامه ی صعود زمستانی ديواره ی شمالی علم کوه
 • 1370 پيمايش خط الراس البرز مرکزی از غرب دماوند تا جنوب علم کوه
 • 1371 پيمايش ستيغ زردکوه از گردنه ی چری تا هفت تنان
 • 1371 شرکت در کلاس های آلن رنو،مربی فرانسوی
 • 1371 پيمايش زمستانی ستيغ کلاه قاضی،يخچال کلاغ لان،قزل ارسلان در منطقه ی الوند
 • 1372 نخستين پيمايش زمستانی ستيغ خلنو – آزادکوه
 • 1374 همکاری با «کميسيون صعودهای برگزيده» در فدراسيون کوهنوردی
 • 1374 تلاش برای پيمايش خط الراس ماز (دوبرار)
 • 1375 نخستين پيمايش زمستانی ستيغ ماز از گردنه ی امامزاده هاشم تا برج قره داغ و ده هوير
 • از 1376 تا 1383 صعود چند صد قله در سراسر ايران و شناسايی و تهيه ی گزارش و عکس از آنها

مطالبي بيشتر در مورد اسماعيل زاده


استاندارد CSS